BOZP - BESTE Плзень

Аренда комплексных услуг по безопасности и охране здоровья на рабочем месте (OSH).
Регионы: Прага , Карловарский край, Плзень


цена:160 EUR
(
98
отзывов, рейтинг
4.98
из 5)
Страна:
Чехия
купить
Выберите дату начала найма
Дата начала:
Дата окончания:
Макс. срок найма: 30 дней
Всего дней: 0
первый день: оплачиваемый
дней найма: 0
оплатить: 0
дней цена за сутки
1 - 9 EUR 160,00
10 - 30 EUR 140,00
Сумма: 0
Депозит: EUR 30,00
average price • средняя цена • průměrná cena
Купить
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  BESTE Plzeň. V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, zajišťujeme školení v oblasti BOZP, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními požadavky.

  Bc. Pavla Kinkorová

  • Telefon (GSM): +420 773-598-833
  • WhatsApp: +420 773-598-833
 • Oblast BOZP

  Jsme schopni zabezpečit vše uvedené přímo na míru Vaší firmy.

  • Školení vedoucích zaměstnanců - je velmi důležité, protože každý vedoucí pracovník musí znát svoje pracoviště, vědět jaká pracovní rizika se na pracovišti vyskytují, jak jim zamezit, a tak ochránit zdraví a životy svých podřízených pracovníků. Bez této základní znalosti nemůže být nikdo dobrým vedoucím pracovníkem a na svém pracovišti mu hrozí nebezpečí velkých problémů a nepříjemností. Proto je nutné, aby všichni vedoucí pracovníci toto školení absolvovali. Školení Vám zajistíme přímo ve Vaší firmě. K tomuto školení je nutno zpracovat, dle vybavení jednotlivých pracovišť, odpovídající osnovy, které mohou vedoucí pracovníci využít pro individuelní školení svých podřízených zaměstnanců. Samozřejmě, že vedoucím pracovníkům pomůžeme tento úkol zabezpečit.
  • Školení zaměstnanců – provádí se ihned při nástupu na pracoviště a provádí je nejbližší přímý nadřízený zaměstnance. Lze se dohodnout, že opakovaná školení zaměstnanců budou provedena společně pro všechny zaměstnance naší firmou. Tato školení se konají v rozmezí 12 – 36 měsíců podle složitosti výroby a provozu.
  • Provozní předpisy – je nutné zpracovávat řadu provozních předpisů dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Tyto předpisy Vám zajistíme v provedení tak, aby odpovídaly Vašim potřebám.
  • Vyhodnocení pracovních rizik – to je velmi důležitá část dokumentace BOZP. Zde je třeba zapracovat všechna rizika na daném pracovišti. Je to složitá práce, kdy s námi musí spolupracovat všichni vedoucí pracovníci tak, aby v pracovních rizicích byla zahrnuta všechna zařízení a vybavení Vašich pracovišť. Ze seznamu těchto rizik potom vycházejí všechny další provozní předpisy a směrnice – např. „Seznam osobních ochranných pracovních pomůcek“, „Jmenovací a pověřovací dekrety pro jednotlivá vyhrazená zařízení“ apod. Všechny tyto dokumenty Vám pochopitelně zpracujeme a v případě změny předpisů nebo technologie výroby, je samozřejmě přepracujeme, aby stále odpovídaly Vašim podmínkám.
  • Pracovní úrazy – i když budete mít vše v pořádku, nikdy nelze vyloučit, že dojde k pracovnímu úrazu. Naše firma Vám zajistí vyšetření příčin úrazu, odbornou radu, jak sepsat záznam o úrazu a kam jej v termínu odeslat. Pomůžeme Vám i se zavedením evidence pracovních úrazů.
  • Dále je nutno: zpracovat např. Provozní řády, Dopravní řád, každý rok provést prověrku bezpečnosti práce v celé firmě a na všech jejích pracovištích, sledovat změny právních předpisů, sledovat termíny revizí vyhrazených technických zařízení (plyn, elektro, zdvihací zařízení apod.) To všechno jsme schopni Vám zajistit.
 • O nás a s námi

  Nejsme žádní nováčci, ale ve svém oboru působíme již od roku 1990. Zajišťujeme služby v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana. Lidská hloupost nebo naopak velká snaha splnit úkol, jsou bezmezné, a proto jsme tu my, aby Vaši zaměstnanci věděli, co smí a co ne, jak bezpečně zvládat pracovní postupy a náročnost úkolů. Jednou na vrata Vaší firmy zaklepou pracovníci Oblastní inspekce práce – a je zle - ten kdo na BOZP „šetřil“ – „došetřil.“ Bude to stát velké peníze na sankcích a dalších investicích. Neznalost zákona neomlouvá!

  A proto před tím nastupujeme my, abychom Vás těchto nepříjemných chvil uchránili. Stále totiž platí: Mám-li vše v pořádku a dle platných předpisů – nemám se čeho bát a případná kontrola je pouze potvrzením toho, že mám všechno dobře a v pořádku. Kdo tohle nechápe, riskuje nejen zdraví svých zaměstnanců, ale v některých případech i existenci firmy. Stačí se podívat do zákona 251/2005 Sb. o inspekci, kde jsou veškeré možné sankce konkrétně uvedeny.

  Není rozhodující, jestli firma pracuje s jedním nebo několika sty pracovníky. Mám-li zaměstnance, musím se o ně postarat a vytvořit jim zdravé pracovní prostředí, poskytnout jim veškeré informace o nebezpečích na pracovišti a o pracovních postupech.

 • Požární ochrana (PO)

  Hlavním cílem u požární ochrany je zjišťování a vyhodnocování rizikových faktorů, které by za určitých okolností mohly vést ke vzniku požáru. Při každé provozované činnosti patří do základních povinností začlenit jí do kategorie podle stupně požárního nebezpečí a vedení dokumentace, která je k tomu potřebná. V případě, že provozovaná činnost je zařazena do kategorie se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, určuje zákon další povinnosti, které z toho vyplývají. Důraz klademe zejména na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a na kvalitní připravenost co nejefektivnějšího zdolání nežádoucího hoření.

  Vstupní analýza PO

  Prvním krokem ke zjištění aktuálního stavu je provedení vstupní analýzy ve společnosti klienta. Na základě toho je pak ověřeno plnění všech požadavků podle právních a souvisejících předpisů k zajištění požární ochrany. Zároveň jsou získávány podklady a informace sloužící pro zpracování navržených opatření vedoucích k nápravě zjištěných nedostatků podle platné legislativy pro tuto oblast.

  Dokumentace PO

  • Určení kategorie podle stupně požárního nebezpečí
  • Vytvoření požárního řádu
  • Vytvoření poplachové směrnice
  • Vytvoření požárního evakuačního řádu
  • Navržení opatření k zabezpečení požární ochrany
  • Dokumentace zdolávání požáru
  • Vytvoření Řádu ohlašovny požárů
  • Zajištění pravidelných školení zaměstnanců
  • Vedené dokumentace o provedených školeních
  • Odborná přípravu zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky
  • Odborná příprava preventisty požární ochrany
  • Vedení požární knihy

  Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek v objektech a na pracovištích je samozřejmostí.

 • Pracovní úraz

  Každý pracovní úraz by měl zaměstnavatel co nejpodrobněji vyšetřit, aby se mu nestalo, že z jeho pojistky bude placen jako pracovní úraz i úraz, který vůbec na pracovišti nevznikl. Příklady:

  • Zaměstnankyně navštívila WC a při návratu z něj ohlásila vznik pracovního úrazu. Co se stalo? Měla zlomeny palec pravé ruky. Údajně upadla, a tak si zlomila palec. Vyšetřováním a odborným lékařským vyšetřením se však přišlo na to, že paní trpí řídnutím kostí a palec si zlomila o gumu od montérkových kalhot.
  • Pracovník hodinu po zahájení směny přišel za svým nejbližším vedoucím a ohlásil vznik pracovního úrazu – podvrknutí kotníku při pádu na rovině. Vyšetřováním se ukázalo, že si úraz způsobil při sportovní činnosti předcházející den a myslel si, že když nahlásí pracovní úraz, tak na tom „vydělá“.
  • Účetní jedné firmy byla vyslána s příkazy do banky, podotýkáme, že to bylo v únoru a byly namrzlé chodníky. Po návratu z banky oznámila vznik pracovního úrazu způsobeného pádem před bankou na namrzlém chodníku. Vyšetřování a ověření u ostrahy banky však prokázalo, že tam se žádný úraz nestal. Později pracovnice přiznala, že si zašla do vedlejší ulice nakoupit maso a upadla před řeznictvím.
  • Při manipulaci s jeřábem došlo k vyháknutí zavěšeného vahadla, které těžce zranilo pracovníka, který pracoval v dráze manipulovaného tělesa. Zde došlo k nebezpečné práci jeřábníka, který porušil zásadu, že pokud nevidí do prostoru, kam manipuluje s břemenem, musí manipulaci zastavit. i když dal zvukovým znamením výstrahu ostatním pracovníkům. Má za povinnost se přesvědčit, že v prostoru nikdo není, nebo si musí zajistit poučeného signalistu, který mu ukáže, zda může v manipulaci pokračovat. Došlo k těžkému zranění pracovníka – tříštivá zlomenina páteře. Firma doložila všechny potřebné dokumentace i školení, přesto jí bylo vytčeno, že připustila nebezpečnou práci zaměstnance. Zde se ukazuje důležitost práce vedoucích zaměstnanců. Je jasné, že u každého pracovníka nemůže stát vedoucí, ale v případě takto nebezpečných prací, je přítomnost vedoucího pracovníka a poučení zaměstnance velmi důležité.

  Z výše uvedených příkladů je vidět, jak je důležité sledovat pracovní úrazovost a skutečně spravedlivě a odpovědně vyšetřovat příčiny a děje pracovních úrazů. Existují však i vážné pracovní úrazy, kterým zaměstnavatel sice nemůže v danou chvíli zabránit, ale nese za ně odpovědnost.

 • Ceny za prováděné služby v oblasti BOZP

  • ceny za prováděné služby dle dohody.
  • ceny jsou stanoveny na základě velikosti pracoviště, počtu zaměstnanců a oblasti podnikání
  • v případě zájmu je možné zaslat předběžnou cenovou nabídku
  • na základě domluvy je možné osobní jednání